Facebook

บริการรถรับส่งสนามบินสิงคโปร์-โรงแรม-สนามบินสิงคโปร์

บริการรถรับส่งสนามบินสิงคโปร์-โรงแรม-สนามบินสิงคโปร์

บริการรถรับส่งจากสนามบินสิงคโปร์ สู่ โรงแรมทั่วสิงคโปร์ให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายไร้กังวล ด้วยบริการที่ตรงเวลา,ถึงที่หมายปลอดภัย,มีคนขับรอรับที่สนามบิน,ติดต่อได้ ไม่ว่าคุณจะพักที่ไหนในสิงคโปร์ก็ส่งได้หมด

SERVICE FEE(ค่าบริการ)

                                     ประเภท                                        ราคา/ท่าน
                                     ผู้ใหญ่                                        640 บาท (ไป-กลับ)
                                เด็ก 3-11 ขวบ                                        340 บาท (ไป-กลับ)

เงื่อนไข

1.สามารถจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

2.หลังจากจองแล้ว จะไม่สามารถทำรีฟันด์คืนเงิน หรือ ยกเลิกได้

3.หลังจากจองแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่ง ใบ Confirmation Voucher ให้ภายใน 1 ชั่วโมง

4.โปรดระบุชื่อ-สกุล ของผู้เดินทางทุกท่าน หรือ หากเดินทาง 2 ท่านขึ้นไปสามารถระบุชื่อท่านใดท่านหนึ่งก็ได้

5.โปรดระบุเที่ยวบินของท่านทั้งไปและกลับ โดยที่ขากลับจากสนามบินรถจะมารับที่โรงแรมก่อนเที่ยวบินออก 3 ชั่วโมง

6.ทางบริษัทจะแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อของพนักงานขับรถก่อนเดินทาง 2 วัน

7.รถที่มารับจะเป็นแบบแชร์ ทราสเฟอร์ ซึ่งอาจจะมีผู้โดยสารท่านอื่นโดยสารไปด้วย (ไม่ใช่แบบส่วนตัว หรือ Private)

8.ในกรณีที่คนขับมารับที่สนามบินสิงคโปร์ เมื่อเที่ยวบินลงและเที่ยวบินของท่านรับประเป๋าหมดแล้ว และคนขับไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 1 ชั่วโมง คนขับรถจะมีสิทธิบอกเลิกงานได้โดยไม่คืนเงินค่าบริการทุกกรณี

9.ในกรณที่ต้องการยกเลิก หรือ รีฟันด์ ต้องทำอย่างน้อยก่อนเดินทาง 5 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ การยกเลิก รีฟันด์ ตามเหตุสมควรแต่ละกรณีไป

วิธีการใช้และรับบัตร ^^

หลังจากลูกค้าได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะทำการส่งใบ Confirmation Voucher ให้ทางอีเมล์ภายใน 1 ชั่วโมง โดยท่านสามารถนำใบ Confirmation Voucher ที่ส่งให้เพื่อไปยื่นแก่คนขับรถเพื่อยืนยันตัวตนได้ที่สนามบินสิงคโปร์ ในวันที่เดินทางถึง

                 **ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง